Vi utför inventeringar av flora och fauna, naturvärdesinventeringar (NVI), som underlag för konsekvenskutredningar (MKB) vid exploateringar samt utarbetar underlag för naturvårdsprogram och skötselplaner för såväl statliga som kommunala naturreservat.