Fladdermöss

Fladdermusvandringar (PDF)

Skydd enligt lagen

Samtliga fladdermusarter, för närvarande 19 st., fridlystes i Sverige år 1986. Sedan dess har ytterligare ett skydd tillkommit som omfattar samtliga Europas fladdermöss, nämligen europeiska fladdermusavtalet, ”EUROBATS”. Sverige har därigenom förbundit sig att genom inventeringar lokalisera platser som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus samt ta hänsyn till dessa i den fysiska planeringen. Samtliga arter är även upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG), bilaga 4, dvs. arter som kräver strikt skydd. Fyra av de svenska arterna är dessutom listade i bilaga 2, där det krävs att de ingående arterna får ”särskilda bevarandeområden”. Genom Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) har bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv införts i svensk lagstiftning. Av de 19 arterna återfinns 8 på den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2015).

Fladdermusinventering

Vi introducerade den första ultraljudsdetektorn i Sverige redan 1977 och har sedan dess inventerat fladdermöss inom större delen av Sverige. Fladdermössen är en mycket lämplig grupp för miljöövervakning. Vår utförda miljöövervakning på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har visat att den större brunfladdermusen har minskat i de västra delarna medan barbastell, en hotad art inom hela EU, har ökat sin utbredning i Skåne. Under 2016-2018 genomför Länsstyrelserna en övervakning av fladdermuspopulationerna i Sverige, så kallad biogeografisk uppföljning. Inom ramen för detta uppdrag utför vi inventeringar i Skåne. Vi arbetar även inom ramen för Åtgärdsprogram för barbastell (ÅGP) med genomförandeplaner inom Skåne län.

Den relativt stora andelen hotade arter bland fladdermössen gör det viktigt att man inventerar gruppen inom naturreservat och nationalparker för utformning av skötseln. Vi har inventerat ett stort antal skyddade områden, bl.a. Söderåsens nationalpark. Även inom tätortsnära kommunala reservat kan man träffa på sällsynta fladdermöss. De senaste åren har vi arbetat för Lomma kommun och Malmö stad.

Vi var först i Sverige med att introducera holkar för fladdermöss. Hålträd är en bristvara i landskapet och i vissa fall kan uppsättning av holkar förbättra miljön för fladdermöss. Den framtida klimatförändringen kommer troligen att medföra ett ökat antal skadeinsekter. . Holkar för fladdermöss och fåglar kan vara ett billigt och effektivt sätt att bekämpa dem. Denna metod kan användas såväl i skogen som parker och trädgårdar.

Fladdermöss och infrastruktur

Trafiken skördar många offer bland fladdermössen. I samband med ombyggnad av vägar och järnvägar, bl.a. utefter E22 och Västkustbanan, har vi inventerat fladdermöss och på basis av resultatet föreslagit åtgärder för att mildra de negativa effekterna. I detta sammanhang ahr vi också utfört naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald enligt Svensk standard (NVI, SS 199000: 2014). Många fladdermusarter bor i anslutning till bebyggelse. I samband med utformningen av detaljplaner är det viktigt att inventera och tidigt i planprocessen ta hänsyn till fladdermössen, inte minst på grund av det stora antalet hotade arter. Vid utbyggnaden av bostadsområdet Bo 01i Malmö utförde vi en inventering av fladdermusfaunan, vilket resulterade i uppsättning av holkar på lämpliga platser inom området. I städerna har parkerna ofta stor betydelse som jaktområden för fladdermössen, inte minst under hösten då många fladdermöss flyttar. De fladdermusinventeringar som vi under flera år utfört för Malmö stad, i första hand parker och grönområden, visar på en förvånansvärd rik fladdermusfauna.

I olika typer av detaljplaneärenden, såväl vid exploatering av mark och nybyggnation som vid renoveringar och rivningar är det viktigt att beakta förekomsten av fladdermöss. Fladdermössen är fridlysta och har ett strikt skydd enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Vi har utfört åtskilliga inventeringar och bedömningar i denna typ av planärenden.

Information till allmänheten

För att öka kunskaperna om fladdermössen utför vi vandringar inom artrika områden, där besökarna får lyssna till fladdermössens jakt- och sociala läten. Här ges även tillfälle att själva få hantera en ultraljudsdetektor.

På uppdrag av Naturvårdsverket får vi ge råd vid sanitära problem i hus, orsakade av fladdermöss. Lyckligtvis inträffar sådana problem relativt sällan. Vi kan också få i uppdrag av länsstyrelsen att göra besök om det finns misstanke om förekomst av sällsynta arter.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har vi skrivit boken ”Fladdermöss i Skåne”. Den beskriver alla hittills påträffade fladdermusarter i Sverige. I boken beskrivs fladdermössens biologi och ekologi samt de olika arternas utbredning i Skåne.

Boken kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt här!