Inventeringar

Vi utför naturvärdesinventeringar enligt Svensk standard (NVI, SS 199000: 2014).

Inventeringar utgör en viktig del av planeringsunderlaget och upprättandet av MKB-utredningar vid infrastrukturprojekt som t ex vindkraftsetableringar, exploateringar vid väg-byggen och detaljplaner för byggnation. Förutom inventeringar i samband med vindkrafts-projekt har vi utfört inventeringar av flora och fauna vid detaljplanearbete för att i enlighet med Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) ta tillvara den biologiska mångfalden.

Inventeringar av flora och fauna utgör en viktig del i framtagandet av naturvårdsunderlag som utgör basen i naturvårdsplaner, åtgärdsprogram och skötselplaner för naturreservat och andra områden som ur natur- och friluftssynpunkt är värdefulla. Vi har bl.a. utarbetat naturvårdsplan för Sjöbo kommun, skötselplaner för kommunala reservat i Tomelilla kommun, detaljplaner, bedömning av naturvärdena på Björka och Kabusa militära övningsfält samt inventeringar av växt och djurliv på planerade golfbanor, t.ex. vid Bara (PGA Sweden National Golfklubb). Vi har också utfört inventeringar av enskilda djurarter som t.ex. nyckelpigespindel (ÅGP), barbastell (ÅGP) och hasselmus.

Vi arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen med inventering av fladdermöss i Skåne län, både inom ramen för den nationella biogeografiska uppföljningen av de svenska fladdermuspopulationerna och inom de områdesvisa uppföljningarna inom Natura 2000-områden.

Många länsstyrelser och kommuner har tagit initiativ till inventeringar av fladdermusfaunan, som omfattar totalt 19 arter, varav 8 är rödlistade. Vi har inventerat fladdermöss i drygt 35 år, vilket ger oss spetskompetens.