Viltstyrning

Vägar som fysiska barriärer kan spärra av tillgång till viktiga födo- och fortplantningsområden för viltet samt skära av vandringsrutter från sommar- till vintermarker eller isolera populationer från varandra och därmed orsaka genetiska problem för viltstammar. Vidare orsakar trafiken förluster i människoliv till följd av kollisioner med vilt.

För att minska riskerna, både för människor och vilt, har vi deltagit i arbetet med att styra viltet till lämpliga övergångar, baserade på bedömningar av viltets traditionella passager. Bland annat har vi utfört viltstyrning längs E4 (Örkelljunga), E22 (Hurva-Vä), riksväg 19 (Bjärlöv-Broby), riksväg 21 (Hässleholm-Önnestad). I det sistnämnda projektet deltog vi i placeringen och utformningen av 2 övergångar, s.k. ekodukter, som möjliggör för viltet att korsa vägen i en naturlig miljö.